Home & Latest Updates
2019 Calendars
National Hot Rod Galleries
Classic hot Rod Galleries
Other Hot Rod Galleries
BriSCA F1 galleries
BriSCA F2 Galleries
Other Motor Racing Galleries
European Hot Rod Galleries
How to Order Photos
Features
Results
2006 Outlaw Results
2006 European Results
2005 British Long Track
Classic Hot Rod Results
2005 Outlaw Results
2005 European Results
2004 World Championship
2004 National Championship
2004 Outlaw  Reports
2004 Outlaw Results
2004 European Results
Just 4 Fun Leisure Wear
Guestbook
 


Posterholt,  Holland, 3rd October 2004

Heat 1:-  51, 61, 8, 120, 44, 26, 72, nof

Heat 2:- 51, 26, 61, 72, 8, 44, nof

Heat 3:- 61, 120, 26, 44, 72,nof

Points Total 1st:- 61, 26, 44, 51, 72, 120, 8, 28

Venray Holland, 14th & 15th August 2004 

Heat 1:- 6 (Johnvan den Bosch), 12, 69, 18, 97

Heat 2:- 12 (Erik Roeffern), 6, 97, 69, 8 

Heat 3:- 61 (Jan van Eck), 31, 12, 6, 97

Heat 4:- 12, 69, 97, 18, 31Heat 5:- 6, 12, 69, 18, 97

Posterholt Holland, 8th August 2004


Heat 1:- 61 (Jan van Eck),10, 51, 993, 120, 8, 93, 26, 72

Heat 2:- 51 (Thorsten Klaka), 120, 93, 61, 993, 10, 26, 8, 72

Heat 3:- 61, 26, 10, 93, 120, 72

Total Points:- 61, 10, 120, 93, 26, 51, 993, 72, 8, 3

Posterholt Holland, 7th August 2004 

Heat 1:- 51 (KlakaThorstn), 61, 993, 10, 26, 120, 93, 72

Heat 2:- 61 (Jan van Eck), 10, 120, 993, 26, 93, 51, 8

Total Points:- 61, 10, 993, 51, 120, 26, 93, 8, 72, 3


Venray, Holland, 25th July 2004 

Heat 1:- 18 (Roel Bongaerts), 6, 97, 61, 44

Heat 2:- 18, 97, 6, 44, 2,

Final:- 18, 97, 11, 7, 12

Posterholt, Holland, 11th July 2004

Heat 1:- 51 (Thorsten Klaka), 86, 61, 993, 72, nof

Heat 2:- 51, 61, 44, 86, 72,120, 993, nof

Heat 3:- 86 (Hans Frey), 61, 44,  nof

Points:- 86, 61, 61, 44, 72, 993. 120 


Venray Holland, 27th June 2004

Heat1:-  6, 7, 69, 44, 78, 18, 12, 97,31, 11

Heat 2:- 6, 7, 69, 18, 97, 11, 51, 31, 93, 12 

Final:- 6, 69, 78, 18, 44, 51, 63, 7, 31, 11  


Warneton Belgium, 19th & 20th June 2004

Heat 1:- 18, (Roel Bongaerts), 6 (John van den Bosch), 12 (Erik Roeffern), 17 (Holger Daum), 8 (Wolfgang Pawlaczyk), 3 (Peter Hans Schroeder)

Heat 2:- 6, 18, 8,, 17

Heat 3:- 18, 6, 8, 72 (Toon Moorman)  

Heat 4:- 6, 18, 8, 17, 72   

Heat 5:- 18, 6, 132, 17, 72


Venray Holland, 31st May 2004

Heat 1:-  6, 51, 93, 8, 31, 2, 12,18, 97, 120

Heat 2:- 6, 51, 97, 12, 2, 18, 61, 8, 31, 120

Final:- 51, 6, 93, 97, 8, 18, 2, 61, 12, 31, 69


Warneton Belgium, 30th May 2004

Results coming soon


Posterholt, Holland, 9th May 200

Drivers racing:- Hubert Hamm (36), Jan Kepers (41), Dieter Bader (44), Thorsten Klaka (51), Jan van Eck (61), Toon Moorman (72), Klaus Killanski (93), Toon de Klein (120), Walter Scwarzmans (993)

Race 1:- 120, 61, 993, 36, 93, 72, 51, nof

Race 2:- 51, 61, 44, 993, 120, 72, 36, nof

Race 3:- 61, 993, 120, 36,51,72, 44 nof


Venray, Holland 12th April 2004

Heat 1:- 6, 61, 12, 18, 11, 31, 51, 97, 120, 993

Heat 2:- 78, 5, 2, 12, 69, 97, 18, 51,, 11, 31

Final:-6, 69, 97, 78, 18, 31, 2, 120, 11, 51


Warneton, Belgium 11th April 2004

Heat 1:- 6 (John van den Bosch), 86 (Hans Frey),  12 (Erik Roeffern ), 18 (Roel Bongaerts), 993 (Walter Schwarzmans)

Heat 2:- 18, 6, 86, 12, 993

Final:- 6, 18, 86, 12, 993

Posterholt, Holland, 4th April 2004

Heat 1:- 93 (Klaus Killinski), 51 (thorsten Klaka), 61 (Jan van Eck), 003 (Walter Schwarzmans), 120 (Klein den Toon), 72 (Toon Moorman), 41 (Jan Kepers), nof

Heat 2:- 93, 120, 61, 36 (Hubert Hamm), 993, 72, 41, nof

Final:- 51, 93, 61, 120. 993, 41, nof


Venray, Holland 14th March 2004

Heat 1:- 97 (Josef Wilemsen), 6 (John v d Bosch), 69 ( Huub Litjens), 12 (Erik Roeffen), 120 (Toon de Klein)

Heat 2:- 6, 32 (Jeroen Reintjes), 69, 97, 51 (Thorsten Klaka)

Final:-97, 32, 12, 51, 17 (Holger Daum)
 

European Fixture List 2004

14th March          Venray (NL)
4th April               Posterholt (NL)
11th  April            Warneton  (B)
12th April             Venray (NL)
2nd May               Warneton  (B)
9th May               Posterholt (NL)
16th May             Leylstad
30th May             Warneton  (B)
31st May              Venray (NL)
13th June             Posterholt (NL)
19th & 20th June   Warneton  (B)
27th June             Venray (NL)
11th July              Posterholt (NL)
25th July              Venray (NL)
7th & 8th August   Posterholt (NL)
14th & 15th August Venray (NL)
5th September       Warneton  (B)
12th September     Posterholt (NL)
19th September     Leylstad
26th September     Venray (NL)
3rd October           Posterholt (NL)
24thOctober          Venray (NL)

 
Top