Home & Latest Updates
2019 Calendars
National Hot Rod Galleries
Classic hot Rod Galleries
Other Hot Rod Galleries
BriSCA F1 galleries
BriSCA F2 Galleries
Other Motor Racing Galleries
European Hot Rod Galleries
How to Order Photos
Features
Results
2006 Outlaw Results
2006 European Results
2005 British Long Track
Classic Hot Rod Results
2005 Outlaw Results
2005 European Results
2004 World Championship
2004 National Championship
2004 Outlaw  Reports
2004 Outlaw Results
2004 European Results
Just 4 Fun Leisure Wear
Guestbook
 


2005 Venray Points Champion - Juppii Willemsen #97

2005 Posterholt Points Champion - Thorsten Klaka #51

2005 World Cup - Juppii Willemsen #97

Please scroll down the page for results


1          Mark Stegmaeyer
2          Roy Maessen              NL     206
3          Hans Peter Schoede     D      206
4          Arie Verwoerd
6          John van den Bosch     N      206
7          Frank Claassen
8          Wolfgang Pawlaczyk    D       206
10        Hermut Lauerman        D       206
11        Karel Neleman             NL     205
12        Eric Roeffen               NL      206
14        Barry Maessen            NL      206
18        Roel Bongarts             NL     Corrado
21        Marcel Peters
26        Guido Wagner             D      Corsa
36        Herber Hamm              D      206
44        Dieter Bader               D      206
47        Arie Decker
51        Thorsten Klaka            D      Clio
61        Patrick Van Eck                   Starlet
66        Dieter Bartoechek        D      Fiesta
72        Toon Moorman            NL     Fiesta
78        Christian Schonense     D      Fiesta
86        Hans Frey                   D      206
93        Klaus Killanski              D      Corsa
97        Josef Willemsen            D     Corsa
99        Johan Bauer                D       205
116      Frank Nohring               D      Corrado
120      Toonden Kelijn             NL       206
993      Walter Schwarzman       D       206


Venray 28th March 2005

Ht 1 (12):- 18, 12, 86, 97, 2, 14, 8, 120, 36, 11, 26

Ht 2 (11):- 97, 86, 14, 18, 26, 2, 12, 11, 120,

Final (11):- 18, 85, 12, 14, 97, 2, 26, 120, 11, 8, 36, 7

Total Points 1st:- 18, 86, 12

 

Posterholt 10th April 2005

Ht 1 (11):- 51, 93, 993, 120, 26, 10, 36, 8, 72

Ht 2 (9):- 51, 8, 993, 120, 36, 72, 26

Final (9):- 120, 93, 51, 26, 18, 993, 8, 72, 36

Total Points 1st:- 51, 93, 120

 

Venray 24th April 2005

Ht 1 (15):- 51, 11, 18, 12, 6, 86, 97, 14, 993, 8, 26, 7

Ht 2 (12):- 6, 11, 18, 97, 14, 51, 26, 44

Final (11):- 6, 18, 51, 12, 97, 14, 7, 11, 44

 

Posterholt 8th May 2005

Ht 1 (10):- 93, 12, 10, 6, 8, 993, 120, 72, 36

Ht 2 (10):- 36, 12, 6, 8, 120, 993, 10, 72

Final (8):- 12, 993, 10, 8, 36, 6, 72

Total Points 1st:- 12, 10, 8

 

Venray 15th May 2005

Ht 1 (15):- 6, 97, 8, 18, 93, 12, 11, 44, 36, 7, 8, 120

Ht 2 (14):- 97, 11, 6, 12, 44, 120, 18, 7, 86

Final (13):- 11, 6, 93, 97, 12, 86, 18, 8, 120,

Total Points 1st :- 6, 11, 97

 

Posterholt 5th June 2005

Ht 1 (9):- 51, 6, 993, 8, 93, 120, 72

Ht 2 (7):- 93, 6, 51, 120, 993, 72

Final (8):- 51, 8, 93, 6, 120, 72, 66

Total Points 1st :- 51, 6, 93

 

Ter Apel 12th June 2005

Ht 1 (6):- 51, 6, 8, 11, 36, 18

Ht 2 (6):- 51, 6, 11, 17, 8, 18

Ht 3 (6):- 51, 6, 8, 36, 18

Final (6):- 11, 6, 51, 36, 18, 8

Total Points:- 51, 6, 36

 

Venray 15th May 2005

Ht 1 (18):- 97, 18, 12, 11, 10, 51, 7, 44, 14, 993

Ht 2 (13):- 51, 11, 14, 6, 12, 10, 97, 7, 21, 44

Final (13):-, 97, 51, 14, 18, 12, 7, 44, 21, 993

Total Points 1st :- 97, 51, 14

 

Posterholt 10th July 2005

Ht 1 (7):- 51, 26, 8, 993, 120, 72, 99

Ht 2 (8):- 51, 8, 99, 993, 26, 120, 93, 72

Final (5):- 51, 993, 8, 99, 93

Total Points 1st:- 51, 8, 993

 

Venray 24th July 2005 – World Cup

World Cup (15):- 97 Josef Willemsen, 6, 11, 86, 8, 18, 7, 10, 93, 120

Ht 1 (13):- 120, 6, 97, 93, 86, 8, 10, 11, 7, 26, 12, 14

Ht 2 (13):- 93, 97, 14, 12, 6, 10, 86, 11, 120, 8

Final (10):- 10, 11, 14, 86, 93, 120, 7, 97, 6

Total Points 1st :- 10, 93, 14

 

Posterholt 13th August 2005

Ht 1 (10):- 6, 51, 993, 99, 61, 8, 10, 120, 93, 72

Ht 2 (10):- 6, 93, 993, 10, 8, 61, 120, 72, 99

Total Points 1st:- 6, 993, 93

 

Posterholt 14th August 2005

Ht 1 (10):- 51, 6, 8, 10, 61, 120, 72

Ht 2 (10):- 51, 6, 10, 120, 99, 993, 8, 61, 93, 72

Final (10):- 51, 6, 993, 8, 61, 10, 93, 72, 120

Total Points1st::- 51, 6, 10


Venray 20th & 21st August 2005

Ht 1 (13):- 6, 51, 86, 14, 8, 12, 11, 18, 44, 97, 120, 10, 3

Ht 2 (14):- 6, 11, 14, 44, 18, 97, 12, 8, 993, 51, 10, 93

Ht 3 (13):- 6, 51, 97, 11, 12, 44, 14, 993, 18, 3, 120, 8

Final (13):- 6, 51, 86, 14, 8, 12, 11, 18, 44, 97, 120, 10, 3

Total Points 1st :- 6,11, 51

 

Posterholt 11th September 2005

Ht 1 (8):- 51, 6, 26, 61, 120, 993, 72

Ht 2 (9):- 51, 61, 120, 993, 99, 26, 72, 6, 3

Final (8):- 6, 51, 99, 993, 61, 120, 72, 26

Total Points:- 51, 6, 61

 

Venray 25th September 2005

Ht 1 (14):- 12, 18, 993, 11, 120, 3, 97, 26, 4

Ht 2 (12):- 18, 6, 97, 14, 12, 993, 120, 26, 3, 4

Final (11):- 97, 6, 18, 993, 120, 11, 1, 4

Total Points 1st :- 18, 97, 6


Posterholt 2nd October 2005

Ht 1 (10):- 6, 51, 8, 61, 26, 120, 999, 993, 78

Ht 2 (9):- 6, 993, 61, 51, 8, 26, 72, 120

Final (8):- 6, 51, 120, 61, 8, 993, 72

 

Venray 22nd October 2005

Ht 1 (16):- 12, 86, 97, 8, 1, 120, 93, 18, 116, 78, 11,

Ht 2 (14):- 6, 18, 86, 97, 12, 120, 78, 14, 11, 8, 1, 93

Final (11):- 86, 6, 18, 12, 14, 97, 8, 93, 78, 120, 1, 16

Total Points 1st :- 86, 12, 6

 
Top